Dye Dye BREATHES NEW LIFE INTO MACKA Diamond’s CAREER – FRENCH CARIBBEAN TOUR / EUROPEAN TOUR